Aquest web utilitza galetes (cookies) per a oferir una millor experiència de navegació. Si continua navegant pel web, considerem que accepta la seva utilització. [ Acceptar ]

Ofertes de feina


CONVOCATÒRIA DE SELECCIÓ D’UN/A INFORMADOR/A D’EQUIPAMENTS TURÍSTICS

 

1. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA

La Fundació Turisme i Fires de Manresa, dedicada a la promoció de la ciutat de Manresa i la seva àrea d’influència a través de les manifestacions firals i la promoció turística general, precisa incorporar en el seu equip un/a informador/a d’equipaments turístics. Aquest/a informador/a prestarà el seu servei principalment al Centre d’Interpretació del Carrer del Balç però, segons necessitats puntuals, també haurà de fer atenció al públic en altres equipaments turístics gestionats per la mateixa Fundació o dur a terme guiatges turístics per la ciutat.

 

2. FUNCIONS A DESENVOLUPAR

Les funcions del lloc de treball a desenvolupar, són:

 - Recepció i atenció al públic

- Organització de les visites guiades

- Control i gestió dels pressupostos

- Control i gestió de la caixa

- Control i gestió d’estadístiques

- Realització de visites guiades, itineraris, tallers i activitats

- Tasques de suport a l’organització d’activitats especials

- Control i supervisió de les instal·lacions

- Atenció i informació turística

 

3. REQUISITS DE LES PERSONES ASPIRANTS

Per ser admeses i prendre part en aquest procés selectiu, les persones hauran de reunir el següents requisits:

- Titulació universitària relacionada amb Història, Història de l’Art, Turisme, Gestió Cultural o similars.

- Experiència en atenció al públic en equipaments turístics i/o culturals.

- Coneixement de la història, la cultura i els valors patrimonials de Manresa.

- Domini de les dues llengües oficials i de l’anglès i el francès.

- Capacitat per a realitzar visites guiades en els diferents idiomes.

- Experiència en la gestió de grups.

- Capacitat de treball en equip.

- Disponibilitat d’incorporació immediata (15 de maig de 2019)

 

4. PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

Les persones que desitgin prendre part en el procés selectiu hauran d’omplir la sol·licitud que trobaran al lloc web www.manresaturisme.cat/ofertesdefeina o a l’Oficina de Turisme de Manresa, i adjuntar-hi el seu currículum professional i la documentació necessària,  i fer-ho arribar a la Fundació Turisme i Fires de Manresa entre el dissabte 27 d’abril de 2019 a les 10:00h i el dilluns 6 de maig de 2019 a les 14:00h.

Telemàticament: amb un correu electrònic a ivanpadilla@manresaturisme.cat

O presencialment: OFICINA DE TURISME DE MANRESA · Plaça Major, 10 · 08241 · Manresa

Per tal de ser admeses i prendre part en les proves selectives corresponents, les persones aspirants hauran de manifestar que compleixen les condicions requerides a la base tercera i adjuntar a la sol·licitud la següent documentació:

- Fotocòpia del DNI, o en cas que no tinguin la nacionalitat espanyola, del document oficial acreditatiu.

- Currículum professional.

- Fotocòpia del títol exigit per prendre part en la convocatòria, o resguard d’haver abonat els drets de la seva expedició.

- Fotocòpia de la documentació acreditativa d’estar en possessió de coneixements de la llengua catalana de nivell de suficiència (C1) o superior de la Secretaria de Política Lingüística, o equivalent.

- Fotocòpia dels justificants acreditatius dels mèrits al·legats i l’experiència laboral que s’escaigui.

 

5. ADMISSIÓ DE LES PERSONES ASPIRANTS

El dilluns 6 de maig, un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la Fundació Turisme i Fires de Manresa publicarà al lloc web www.maresaturisme.cat/ofertesdefeina la relació d’admesos amb el número de DNI o del document oficial acreditatiu.

 

6. DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS SELECTIU

Les persones aspirants admeses hauran de presentar-se el dimarts 7 de maig de 2019 a les 10:00h al Palau Firal de Manresa · C. Castelladral, 5-7 (Pol. Ind. Els Dolors) · 08243 · Manresa per tal de realitzar el primer exercici.

El primer exercici consistirà en una prova escrita, en la qual s’hauran de resoldre 3 preguntes relacionades amb les funcions i tasques a desenvolupar en el lloc de treball.

Aquest primer exercici tindrà un caràcter obligatori i eliminatori. L’exercici es puntarà de 0 a 10 punts, quedant eliminats automàticament els/les aspirants que no obtinguin la qualificació mínima de 5 punts. Si supera aquest exercici, la persona aspirant serà convocada via telefònica per a realitzar el segon exercici entre el dimecres 8 de maig i el dijous 9 de maig de 2019.

El segon exercici consistirà en una entrevista personal per tal d’avaluar el nivell d’adequació de les habilitats i les aptituds de les persones aspirants a les característiques del lloc de treball. En el resultat d’aquesta prova s’obtindrà una qualificació de 0 i 5 punts en funció de l’adequació de la persona aspirant.

Aquest segon exercici tindrà un caràcter obligatori i no eliminatori.

El tercer exercici consistirà en la valoració de la formació, els mèrits i els nivells d’experiència, adients a les característiques d ela plaça que es cobreix, sempre que siguin al·legats i acreditats documentalment, d’acord amb següent barem de mèrits:

a) Experiència laboral: (fins un màxim de 3 punts)

Experiència en tasques relacionades amb les funcions del lloc de treball: 1 punt per any, o la part proporcional que correspongui.

b) Pel coneixement d’idiomes estrangers: (fins un màxim de 4 punts)

Pel coneixement intermedi d’una llengua estrangera B1 (anglès o francès): 1 punt

Pel coneixement avançat d’una llengua estrangera B2 (anglès o francès): 1,5 punts

Pel coneixement d’un nivell superior d’una llengua estrangera C1 (anglès o francès): 2 punts

El resultat final del procés de selecció serà la suma de puntuacions obtingudes en els tres exercicis.

 

7. RESULTAT DEL PROCÉS SELECTIU

El resultat final del procés de selecció es publicarà el divendres 10 de maig, un cop finalitzats tots els exercicis web www.maresaturisme.cat/ofertesdefeina, mantenint la relació d’aspirants amb el número de DNI o del document oficial acreditatiu, i serà comunicat via telefònica a la persona escollida per cobrir la plaça.

La persona escollida serà d’acord amb la major puntuació obtinguda en el procés de selecció. Si la persona escollida refusa l’oferta laboral, s’avisarà a la següent persona amb major puntuació a la relació d’admesos aprovats durant el procés selectiu i, així, successivament.

 

8. HORARIS

L’horari està subjecte a possibles canvis puntuals en funció de la celebració d’activitats especials, de necessitats eventuals de la Fundació Turisme i Fires de Manresa i dels horaris d’obertura de l’equipament turístic, però orientativament l’horari de 30 hores setmanals és:

1a setmana

Dilluns de 9 a 14 h

De dimarts a dimecres de 9 a 14 h i de 17 a 19 h

Dijous i divendres, descans setmanal

Dissabte de 10 a 14 h i de 17 a 20 h

Diumenge de 10 a 14 h

2a setmana

Dilluns de 9 a 15 h

De dimarts a divendres de 10 a 14 h i de 17 a 19 h

Dissabte i diumenge, descans setmanal

 

Manresa, 26 d’abril de 2019