Aquest web utilitza galetes (cookies) per a oferir una millor experiència de navegació. Si continua navegant pel web, considerem que accepta la seva utilització. [ Acceptar ]

Ofertes de feinaCONVOCATÒRIA DE SELECCIÓ DE COORDINADOR/A

DEL SALÓ DE LA INFÀNCIA I LA JOVENTUT ‘CAMPI QUI JUGUI’

 

1.OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA

 

La Fundació Turisme i Fires de Manresa, dedicada a la promoció de la ciutat de Manresa i la seva àrea d’influència i a l’organització d’esdeveniments de caràcter firal, precisa incorporar un coordinador/a per al Saló de la Infància i la Joventut de Manresa ‘Campi qui jugui’. Aquest/a coordinador/a prestarà el seu servei durant els mesos previs a la celebració del saló les festes de Nadal, durant la seva realització i en el tancament posterior.

 

2. FUNCIONS A DESENVOLUPAR

 

Les funcions a desenvolupar per part del/la coordinador/a són:

- Coordinació amb les associacions i els departaments implicats en l’organització del saló

- Coordinació/supervisió del muntatge del saló

- Gestió de la comunicació, la difusió i la promoció de l’esdeveniment

- Elaboració d’informes de seguiment i de tancament i de valoració de les activitats

 

3. REQUISITS DE LES PERSONES ASPIRANTS

 

Per ser admeses i prendre part en aquest procés selectiu, les persones hauran de reunir el següents requisits:

- Titulació universitària o equivalent o tècnic especialista (Mòduls nivell 3) o certificats de professionalitat del mateix nivell o qualificació acreditada equivalent

- Experiència en gestió i coordinació de personal 

- Experiència i coneixements en l’organització d’esdeveniments

- Experiència i coneixements en comunicació i difusió d’activitats

- Experiència i coneixements en activitats de caràcter didàctic i de lleure

- Coneixements en promoció i projecció de ciutat i de la història i la cultura de Manresa

- Disponibilitat d’incorporació immediata

 

 

4. PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

 

Les persones que desitgin prendre part en el procés selectiu hauran d’omplir la sol·licitud que trobaran al lloc web www.manresaturisme.cat/ofertesdefeina o a l’Oficina de Turisme de Manresa, i adjuntar-hi el seu currículum professional i la documentació necessària,  i fer-ho arribar a la Fundació Turisme i Fires de Manresa entre el dilluns 21 de setembre de 2020 a les 10:00h i el dilluns 5 d’octubre de 2020 a les 14:00h.

Telemàticament: amb un correu electrònic a txellvall@manresaturisme.cat

O presencialment: OFICINA DE TURISME DE MANRESA · Plaça Major, 10 · 08241 · Manresa

Per tal de ser admeses i prendre part en les proves selectives corresponents, les persones aspirants hauran de manifestar que compleixen les condicions requerides a la base tercera i adjuntar a la sol·licitud la següent documentació:

- Fotocòpia del DNI, o en cas que no tinguin la nacionalitat espanyola, del document oficial acreditatiu

- Currículum professional

- Fotocòpia del títol exigit per prendre part en la convocatòria, o resguard d’haver abonat els drets de la seva expedició

- Fotocòpia de la documentació acreditativa d’estar en possessió de coneixements de la llengua catalana de nivell de suficiència (C1) o superior de la Secretaria de Política Lingüística, o equivalent

- Fotocòpia dels justificants acreditatius dels mèrits al·legats a valorar per part del tribunal qualificador.

 

5. ADMISSIÓ DE LES PERSONES ASPIRANTS

 

El dimarts 6 d’octubre, un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la Fundació Turisme i Fires de Manresa publicarà al lloc web www.manresaturisme.cat/ofertesdefeina la relació d’admesos amb el número de DNI o del document oficial acreditatiu.

 

6. DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS SELECTIU

 

Les persones aspirants admeses seran convocades el dijous 8 d’octubre a l’Oficina de Turisme de Manresa (Plaça Major, 10 3 08241 · Manresa) per tal de realitzar el primer exercici.

El primer exercici consistirà en una entrevista personal per tal d’avaluar el nivell d’adequació de les habilitats i les aptituds de les persones aspirants a les característiques del lloc de treball. En el resultat d’aquesta prova s’obtindrà una qualificació entre 0 i 10 punts en funció de l’adequació de la persona aspirant.

El segon exercici consistirà en la valoració de la formació  i els nivells d’experiència, sempre que siguin al·legats i acreditats documentalment, d’acord amb següent barem de mèrits:

a) Per formació i coneixements: (fins un màxim de 5 punts)

Per titulació universitària de l’àmbit social i vinculada a les tasques a desenvolupar (3 punts)

Per màster o postgrau universitari de l’àmbit social i vinculat a les tasques a desenvolupar (2 punts)

b) Per experiència laboral: (fins un màxim de 5 punts)

Experiència en tasques relacionades amb les funcions del lloc de treball: 1 punt per any, o la part proporcional que correspongui.

El resultat final del procés de selecció serà la suma de puntuacions obtingudes en els quatre exercicis.

 

7. RESULTAT DEL PROCÉS SELECTIU

 

El resultat final del procés de selecció es publicarà el divendres  9 d’octubre, un cop finalitzats tots els exercicis al web www.manresaturisme.cat/ofertesdefeina, mantenint la relació d’aspirants amb el número de DNI o del document oficial acreditatiu, i serà comunicat via telefònica a la persona escollida per cobrir les places vacants.

La persona escollida serà d’acord a la major puntuació obtinguda en el procés de selecció. Si la persona escollida refusa l’oferta laboral, s’avisarà a la següent persona amb major puntuació a la relació d’admesos amb una qualificació per sobre del 5 en el primer exercici i, així, successivament.

 

 

 

 

 

 

Manresa, 21 de setembre de 2020