Aquest web utilitza galetes (cookies) per a oferir una millor experiència de navegació. Si continua navegant pel web, considerem que accepta la seva utilització. [ Acceptar ]

Ofertes de feina


1.CONVOCATÒRIA DE SELECCIÓ D’UN/A COORDINADOR/A DE SERVEIS TURÍSTICS

 

1. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA

La Fundació Turisme i Fires de Manresa, dedicada a la promoció de la ciutat de Manresa i la seva àrea d’influència a través de les manifestacions firals i la promoció turística general, precisa incorporar en el seu equip un/a tècnic/a responsable de la coordinació dels serveis turístics de Manresa. La persona escollida haurà de gestionar tots els serveis i productes turístics, així com dinamitzar els equipaments i coordinar el personal de guiatge i d’informació turística.

 

2. FUNCIONS A DESENVOLUPAR

Les principals funcions del lloc de treball a desenvolupar, són:

 - Coordinació de l’equip d’informadors/es i de guies turístics/ques

- Gestió i coordinació dels serveis turístics

- Control de les estadístiques i els inventaris dels recursos turístics

- Dinamització dels equipaments turístics

- Gestió i coordinació d’esdeveniments de promoció turística

- Suport a la comercialització de paquets turístics

- Suport a la coordinació general de turisme

 

3. REQUISITS DE LES PERSONES ASPIRANTS

Per ser admeses i prendre part en aquest procés selectiu, les persones hauran de reunir el següents requisits:

- Titulació universitària o equivalent o tècnic especialista (Mòduls nivell 3) o certificats de professionalitat del mateix nivell o qualificació acreditada equivalent, a l’entorn de l’àmbit social, de turisme o de gestió cultural

- Domini del català, el castellà i d’un idioma estranger (anglès o francès)

- Coneixement de Manresa i del Bages, dels seus valors patrimonials i dels seus  productes turístics

- Es valorarà el coneixement de programes de gestió i d’eines de disseny

- Es valorarà l’experiència en tasques de coordinació i de treball en equip

- Disponibilitat d’incorporació immediata

 

 4. PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

Les persones que desitgin prendre part en el procés selectiu hauran d’omplir la sol·licitud que trobaran al lloc web www.manresaturisme.cat/ofertesdefeina o a l’Oficina de Turisme de Manresa, i adjuntar-hi el seu currículum professional i la documentació necessària,  i fer-ho arribar a la Fundació Turisme i Fires de Manresa entre el dilluns 13 de gener de 2020 i el diumenge 19 de gener de 2020.

Telemàticament: amb un correu electrònic a soniamartin@manresaturisme.cat

O presencialment: OFICINA DE TURISME DE MANRESA · Plaça Major, 10 · 08241 · Manresa

Per tal de ser admeses i prendre part en les proves selectives corresponents, les persones aspirants hauran de manifestar que compleixen les condicions requerides a la base tercera i adjuntar a la sol·licitud la següent documentació:

- Fotocòpia del DNI, o en cas que no tinguin la nacionalitat espanyola, del document oficial acreditatiu.

- Currículum professional.

- Fotocòpia del títol exigit per prendre part en la convocatòria, o resguard d’haver abonat els drets de la seva expedició.

- Fotocòpia de la documentació acreditativa d’estar en possessió de coneixements de la llengua catalana de nivell de suficiència (C1) o superior de la Secretaria de Política Lingüística, o equivalent.

- Fotocòpia dels justificants acreditatius dels mèrits al·legats i l’experiència laboral que s’escaigui.

 

5. ADMISSIÓ DE LES PERSONES ASPIRANTS

El dilluns 20 de gener de 2020, un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la Fundació Turisme i Fires de Manresa publicarà al lloc web www.maresaturisme.cat/ofertesdefeina la relació d’admesos amb el número de DNI o del document oficial acreditatiu.

 

6. DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS SELECTIU

Les persones aspirants admeses hauran de presentar-se el dimecres 22 de gener de 2020 a les 9:00h al Palau Firal de Manresa · C. Castelladral, 5-7 (Pol. Ind. Els Dolors) · 08243 · Manresa per tal de realitzar el primer exercici.

El primer exercici consistirà en una prova escrita, en la qual s’hauran de resoldre 3 preguntes relacionades amb les funcions i tasques a desenvolupar en el lloc de treball.

Aquest primer exercici tindrà un caràcter obligatori i eliminatori. L’exercici es puntarà de 0 a 10 punts, quedant eliminats automàticament els/les aspirants que no obtinguin la qualificació mínima de 5 punts. Si supera aquest exercici, la persona aspirant serà convocada via telefònica per a realitzar el segon exercici entre el dijous 23 i el divendres 24 de gener de 2020.

El segon exercici consistirà en una entrevista personal per tal d’avaluar el nivell d’adequació de les habilitats i les aptituds de les persones aspirants a les característiques del lloc de treball. En el resultat d’aquesta prova s’obtindrà una qualificació de 0 i 10 punts en funció de l’adequació de la persona aspirant.

Aquest segon exercici tindrà un caràcter obligatori i no eliminatori.

El tercer exercici consistirà en la valoració de la formació, els mèrits i els nivells d’experiència, adients a les característiques d ela plaça que es cobreix, sempre que siguin al·legats i acreditats documentalment, d’acord amb següent barem de mèrits:

a) Per experiència laboral: (fins un màxim de 6 punts)

Experiència en tasques relacionades amb les funcions del lloc de treball: 1 punt per any, o la part proporcional que correspongui.

b) Per formació acadèmica: (fins un màxim de 2 punts)

Per formació de grau o llicenciatura universitària relacionada amb el lloc de treball: 1 punt

Per formació de màster o postgrau relacionat amb el lloc de treball: 1 punt

c) Per coneixement d’idiomes estrangers: (fins un màxim de 2 punts)

Pel coneixement intermedi d’una llengua estrangera B1 (anglès o francès): 1 punt

Pel coneixement avançat d’una llengua estrangera B2 (anglès o francès): 1,5 punts

Pel coneixement d’un nivell superior d’una llengua estrangera C1 (anglès o francès): 2 punts

El resultat final del procés de selecció serà la suma de puntuacions obtingudes en els tres exercicis.

 

7. RESULTAT DEL PROCÉS SELECTIU

El resultat final del procés de selecció es publicarà el dilluns 27 de gener de 2020, un cop finalitzats tots els exercicis, al web www.maresaturisme.cat/ofertesdefeina, mantenint la relació d’aspirants amb el número de DNI o del document oficial acreditatiu, i serà comunicat via telefònica a la persona escollida per cobrir la plaça.

La persona escollida serà d’acord amb la major puntuació obtinguda en el procés de selecció. Si la persona escollida refusa l’oferta laboral, s’avisarà a la següent persona amb major puntuació a la relació d’admesos aprovats durant el procés selectiu i, així, successivament.

 

 

 2. CONVOCATÒRIA DE SELECCIÓ D’UN/A COMERCIAL TURÍSTIC/A

 

1. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA

La Fundació Turisme i Fires de Manresa, dedicada a la promoció de la ciutat de Manresa i la seva àrea d’influència a través de les manifestacions firals i la promoció turística general, precisa incorporar en el seu equip un/a comercial especialitzat/da en productes turístics. La persona escollida haurà de definir i executar el pla de comercialització turística proposat al Pla de Màrqueting Turístic 2018-2021.

 

2. FUNCIONS A DESENVOLUPAR

Les principals funcions del lloc de treball a desenvolupar, són:

- Definició i execució d’accions comercials i de promoció

- Creació de productes turístics adaptats als diferents segments i a les necessitats dels clients, sota la supervisió de la coordinació de turisme

- Assistència a fires i/o accions de promoció

- Realització de visites comercials a destinació

- Accions de captació de clients

- Accions de fidelització de clients

- Organització i execució de famtrips i presstrips

- Suport a la coordinació general de turisme

 

3. REQUISITS DE LES PERSONES ASPIRANTS

Per ser admeses i prendre part en aquest procés selectiu, les persones hauran de reunir el següents requisits:

- Titulació universitària o equivalent o tècnic especialista (Mòduls nivell 3) o certificats de professionalitat del mateix nivell o qualificació acreditada equivalent, a l’entorn de l’àmbit de turisme, empresarials, màrqueting o similar.

- Domini del català, el castellà i d’un idioma estranger (anglès o francès)

- Coneixement de Manresa i del Bages, dels seus valors patrimonials i dels seus  productes turístics

- Experiència en l’àmbit de la comercialització turística.

- Disponibilitat d’incorporació immediata

 

 4. PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

Les persones que desitgin prendre part en el procés selectiu hauran d’omplir la sol·licitud que trobaran al lloc web www.manresaturisme.cat/ofertesdefeina o a l’Oficina de Turisme de Manresa, i adjuntar-hi el seu currículum professional i la documentació necessària,  i fer-ho arribar a la Fundació Turisme i Fires de Manresa entre el dilluns 13 de gener de 2020 i el diumenge 19 de gener de 2020.

Telemàticament: amb un correu electrònic a soniamartin@manresaturisme.cat

O presencialment: OFICINA DE TURISME DE MANRESA · Plaça Major, 10 · 08241 · Manresa

Per tal de ser admeses i prendre part en les proves selectives corresponents, les persones aspirants hauran de manifestar que compleixen les condicions requerides a la base tercera i adjuntar a la sol·licitud la següent documentació:

- Fotocòpia del DNI, o en cas que no tinguin la nacionalitat espanyola, del document oficial acreditatiu.

- Currículum professional.

- Fotocòpia del títol exigit per prendre part en la convocatòria, o resguard d’haver abonat els drets de la seva expedició.

- Fotocòpia de la documentació acreditativa d’estar en possessió de coneixements de la llengua catalana de nivell de suficiència (C1) o superior de la Secretaria de Política Lingüística, o equivalent.

- Fotocòpia dels justificants acreditatius dels mèrits al·legats i l’experiència laboral que s’escaigui.

 

5. ADMISSIÓ DE LES PERSONES ASPIRANTS

El dilluns 20 de gener de 2020, un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la Fundació Turisme i Fires de Manresa publicarà al lloc web www.maresaturisme.cat/ofertesdefeina la relació d’admesos amb el número de DNI o del document oficial acreditatiu.

 

6. DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS SELECTIU

Les persones aspirants admeses hauran de presentar-se el dimecres 22 de gener de 2020 a les 10:30h al Palau Firal de Manresa · C. Castelladral, 5-7 (Pol. Ind. Els Dolors) · 08243 · Manresa per tal de realitzar el primer exercici.

El primer exercici consistirà en una prova escrita, en la qual s’hauran de resoldre 3 preguntes relacionades amb les funcions i tasques a desenvolupar en el lloc de treball.

Aquest primer exercici tindrà un caràcter obligatori i eliminatori. L’exercici es puntarà de 0 a 10 punts, quedant eliminats automàticament els/les aspirants que no obtinguin la qualificació mínima de 5 punts. Si supera aquest exercici, la persona aspirant serà convocada via telefònica per a realitzar el segon exercici entre el dijous 23 i el dilluns 27 de gener.

El segon exercici consistirà en una entrevista personal per tal d’avaluar el nivell d’adequació de les habilitats i les aptituds de les persones aspirants a les característiques del lloc de treball. En el resultat d’aquesta prova s’obtindrà una qualificació de 0 i 10 punts en funció de l’adequació de la persona aspirant.

Aquest segon exercici tindrà un caràcter obligatori i no eliminatori.

El tercer exercici consistirà en la valoració de la formació, els mèrits i els nivells d’experiència, adients a les característiques d ela plaça que es cobreix, sempre que siguin al·legats i acreditats documentalment, d’acord amb següent barem de mèrits:

a) Per experiència laboral: (fins un màxim de 6 punts)

Experiència en tasques relacionades amb les funcions del lloc de treball: 1 punt per any, o la part proporcional que correspongui.

b) Per formació acadèmica: (fins un màxim de 2 punts)

Per formació de grau o llicenciatura universitària relacionada amb el lloc de treball: 1 punt

Per formació de màster o postgrau relacionat amb el lloc de treball: 1 punt

c) Per coneixement d’idiomes estrangers: (fins un màxim de 2 punts)

Pel coneixement intermedi d’una llengua estrangera B1 (anglès o francès): 1 punt

Pel coneixement avançat d’una llengua estrangera B2 (anglès o francès): 1,5 punts

Pel coneixement d’un nivell superior d’una llengua estrangera C1 (anglès o francès): 2 punts

El resultat final del procés de selecció serà la suma de puntuacions obtingudes en els tres exercicis.

 

7. RESULTAT DEL PROCÉS SELECTIU

El resultat final del procés de selecció es publicarà el dimarts 28 de gener de 2020, un cop finalitzats tots els exercicis, al web www.maresaturisme.cat/ofertesdefeina, mantenint la relació d’aspirants amb el número de DNI o del document oficial acreditatiu, i serà comunicat via telefònica a la persona escollida per cobrir la plaça.

La persona escollida serà d’acord amb la major puntuació obtinguda en el procés de selecció. Si la persona escollida refusa l’oferta laboral, s’avisarà a la següent persona amb major puntuació a la relació d’admesos aprovats durant el procés selectiu i, així, successivament.

 

Manresa, 13 de gener de 2020