Aquest web utilitza galetes (cookies) per a oferir una millor experiència de navegació. Si continua navegant pel web, considerem que accepta la seva utilització. [ Acceptar ]

Ofertes de feina


CONVOCATÒRIA DE SELECCIÓ DE COORDINADOR/A

DE LA XARXA D’AMBAIXADORS DE MANRESA

 

1. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA

La Fundació Turisme i Fires de Manresa, dedicada a la promoció de la ciutat de Manresa i la seva àrea d’influència, precisa incorporar un coordinador/a per a la Xarxa d’Ambaixadors de Manresa, impulsada per l’Ajuntament de Manresa. Aquest/a coordinador/a prestarà els seus serveis durant el mes de desembre de 2019 amb possibilitat de seguir desenvolupant la seva tasca en períodes temporals posteriors.

 

2. FUNCIONS A DESENVOLUPAR

Les funcions a desenvolupar per part del/la coordinador/a són:

- Execució i seguiment del Pla d’Acció dels Ambaixadors de Manresa

- Captació d’ambaixadors i gestió de les accions a desenvolupar pels membres de la xarxa

- Planificació i execució de la comunicació interna i externa de la xarxa

- Coordinació de les reunions internes i externes de la xarxa

 

3. REQUISITS DE LES PERSONES ASPIRANTS

Per ser admeses i prendre part en aquest procés selectiu, les persones hauran de reunir el següents requisits:

- Titulació universitària o equivalent o tècnic especialista (Mòduls nivell 3) o certificats de professionalitat del mateix nivell o qualificació acreditada equivalent, a l’entorn de l’àmbit social

- Domini del català, el castellà i l’anglès

- Experiència en gestió de xarxes, de treball en equip i de lideratge

- Habilitats comunicatives, en les relacions públiques i en la creació d’adhesions

- Capacitat executiva i per a macar estratègies i treball per objectius

- Es valorarà el coneixement d’eines de disseny gràfic

- Es valorarà el coneixement i identificació amb el projecte de promoció de la ciutat

- Disponibilitat d’incorporació immediata

 

4. PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

Les persones que desitgin prendre part en el procés selectiu hauran d’omplir la sol·licitud que trobaran al lloc web www.manresaturisme.cat/ofertesdefeina o a l’Oficina de Turisme de Manresa, i adjuntar-hi el seu currículum professional i la documentació necessària,  i fer-ho arribar a la Fundació Turisme i Fires de Manresa entre el dilluns 11 de novembre de 2019 a les 10:00h i el dilluns 25 de novembre de 2019 a les 14:00h.

Telemàticament: amb un correu electrònic a ivanpadilla@manresaturisme.cat

O presencialment: OFICINA DE TURISME DE MANRESA · Plaça Major, 10 · 08241 · Manresa

Per tal de ser admeses i prendre part en les proves selectives corresponents, les persones aspirants hauran de manifestar que compleixen les condicions requerides a la base tercera i adjuntar a la sol·licitud la següent documentació:

- Fotocòpia del DNI, o en cas que no tinguin la nacionalitat espanyola, del document oficial acreditatiu

- Currículum professional

- Fotocòpia del títol exigit per prendre part en la convocatòria, o resguard d’haver abonat els drets de la seva expedició

- Fotocòpia dels justificants acreditatius dels mèrits al·legats a valorar per part del tribunal qualificador, relacionats tant amb l’experiència professional com amb el domini de llengües

- Fotocòpia de la documentació acreditativa d’estar en possessió de coneixements de la llengua catalana de nivell de suficiència (C1) o superior de la Secretaria de Política Lingüística, o equivalent

 

5. ADMISSIÓ DE LES PERSONES ASPIRANTS

El dimarts 26 de novembre de 2019, un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la Fundació Turisme i Fires de Manresa publicarà al lloc web www.maresaturisme.cat/ofertesdefeina la relació d’admesos amb el número de DNI o del document oficial acreditatiu.

 

6. DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS SELECTIU

Les persones aspirants admeses seran convocades el dimecres 27 de novembre de 2019 a l’Oficina de Turisme de Manresa (Plaça Major, 10 3 08241 · Manresa) per tal de realitzar el primer exercici.

El primer exercici consistirà en una entrevista personal per tal d’avaluar el nivell d’adequació de les habilitats i les aptituds de les persones aspirants a les característiques del lloc de treball. En el resultat d’aquesta prova s’obtindrà una qualificació entre 0 i 10 punts en funció de l’adequació de la persona aspirant.

El segon exercici consistirà en la valoració de la formació  i els nivells d’experiència, sempre que siguin al·legats i acreditats documentalment, d’acord amb següent barem de mèrits:

a) Per formació i coneixements: (fins un màxim de 4 punts)

Per titulació universitària de l’àmbit social i vinculada a les tasques a desenvolupar (2 punts)

Per màster o postgrau universitari de l’àmbit social i vinculat a les tasques a desenvolupar (2 punts)

b) Per experiència laboral: (fins un màxim de 4 punts)

Experiència en tasques relacionades amb les funcions del lloc de treball: 1 punt per any, o la part proporcional que correspongui.

b) Pel coneixement de la llengua anglesa: (fins un màxim de 2 punts)

Pel coneixement intermedi de l’anglès B1: 1 punt

Pel coneixement avançat de l’anglès B2: 1,5 punts

Pel coneixement de l’anglès C1: 2 punts

El resultat final del procés de selecció serà la suma de puntuacions obtingudes en els quatre exercicis.

 

7. RESULTAT DEL PROCÉS SELECTIU

El resultat final del procés de selecció es publicarà el dijous 28 de novembre de 2019, un cop finalitzats tots els exercicis al web www.maresaturisme.cat/ofertesdefeina, mantenint la relació d’aspirants amb el número de DNI o del document oficial acreditatiu, i serà comunicat via telefònica a la persona escollida per cobrir les places vacants.

La persona escollida serà d’acord a la major puntuació obtinguda en el procés de selecció. Si la persona escollida refusa l’oferta laboral, s’avisarà a la següent persona amb major puntuació a la relació d’admesos amb una qualificació per sobre del 5 en el primer exercici i, així, successivament.

 

Manresa, 11 de novembre de 2019