Aquest web utilitza galetes (cookies) per a oferir una millor experiència de navegació. Si continua navegant pel web, considerem que accepta la seva utilització. [ Acceptar ]

CONVOCATÒRIA PLAÇA PER EL SERVEI INFORMACIÓ, RESERVES I GUIATGE


1. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA

La Fundació Turisme i Fires de Manresa, dedicada a la promoció de la ciutat de Manresa i la seva àrea d’influència, a través de les manifestacions firals i la promoció turística general, precisa incorporar en el seu equip una persona per el departament d’informació i reserves i guiatge.

Aquesta persona prestarà el seu servei en equipaments turístics gestionats per la mateixa Fundació, principalment la Oficina de Turisme de Manresa, però també el Centre d’Interpretació del Carrer del Balç, l’Espai Manresa 1522, la Torre Lluvià o el Centre d’Acollida de Pelegrins, duent a terme guiatges turístics per la ciutat i/o prendran assistència en fires, en jornada a temps parcial i principalment en cap de setmana.

 

2. FUNCIONS A DESENVOLUPAR

Les funcions a desenvolupar, són:

 - Recepció i atenció al públic

- Informació turística al visitant de manera presencial, telefònica o telemàtica

- Gestió de reserves

- Gestió i implementació d’estadístiques

- Realització de visites guiades, itineraris, tallers i activitats

- Tasques de suport a l’organització d’activitats especials

- Control i supervisió de les instal·lacions des de les quals s’atén

 

3. REQUISITS DE LES PERSONES ASPIRANTS

Per ser admeses i prendre part en aquest procés selectiu, les persones hauran de reunir el següents requisits:

- Formació de Batxillerat, BUP o equivalent o tècnics especialista (Mòduls nivell 3) o certificats de professionalitat del mateix nivell o qualificació acreditada equivalent.

- Coneixements en Història, Història de l’Art, Turisme, Gestió Cultural o similars.

- Domini de les dues llengües oficials i d’una llengua estrangera, preferiblement l’anglesa o la francesa.

- Coneixement de la història, la cultura i els valors patrimonials de Manresa.

- Capacitat de treball en equip.

- Es valorarà la capacitat per a realitzar visites guiades en els diferents idiomes.

- Es valorarà l‘experiència en atenció al públic en equipaments turístics i/o culturals.

- Disponibilitat d’incorporació immediata.

 

4. PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

Les persones que desitgin prendre part en el procés selectiu hauran d’omplir la sol·licitud que trobaran al lloc web www.manresaturisme.cat/ofertesdefeina o a l’Oficina de Turisme de Manresa, i adjuntar-hi el seu currículum professional i la documentació necessària,  i fer-ho arribar a la Fundació Turisme i Fires de Manresa entre el dimecres 9 de març de 2022 a les 10:00h i el dimecres 16 de març de 2022 a les 14:00h.

Telemàticament: amb un correu electrònic a txellvall@manresaturisme.cat

O presencialment: OFICINA DE TURISME DE MANRESA · Plaça Major, 10 · 08241 · Manresa

Per tal de ser admeses i prendre part en les proves selectives corresponents, les persones aspirants hauran de manifestar que compleixen les condicions requerides a la base tercera i adjuntar a la sol·licitud la següent documentació:

- Fotocòpia del DNI, o en cas que no tinguin la nacionalitat espanyola, del document oficial acreditatiu

- Currículum professional

- Fotocòpia del títol exigit per prendre part en la convocatòria, o resguard d’haver abonat els drets de la seva expedició

- Fotocòpia de la documentació acreditativa d’estar en possessió de coneixements de la llengua catalana de nivell de suficiència (C1) o superior de la Secretaria de Política Lingüística, o equivalent

- Fotocòpia dels justificants acreditatius dels mèrits al·legats a valorar per part del tribunal qualificador

 

5. ADMISSIÓ DE LES PERSONES ASPIRANTS

El dijous 17 de març a les 10:00h, un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la Fundació Turisme i Fires de Manresa publicarà al lloc web www.maresaturisme.cat/ofertesdefeina la relació d’admesos amb el número de DNI o del document oficial acreditatiu.

 

6. DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS SELECTIU

Les persones aspirants admeses hauran de presentar-se el divendres 18 de març de 2022 a les 09:00h al Palau Firal de Manresa · C. Castelladral, 5-7 (Pol. Ind. Els Dolors) · 08243 · Manresa per tal de realitzar el primer exercici.

El primer exercici consistirà en una prova escrita, en la qual s’hauran de resoldre 2 preguntes relacionades amb les funcions i tasques a desenvolupar en el lloc de treball. Seguidament, el segon exercici consistirà en una prova oral, basada en la presentació introductòria a un equipament turístic/museu per part de l’informador/a.

Aquests dos primers exercicis tindran un caràcter obligatori i eliminatori. Els exercicis es puntaran de 0 a 5 punts, cadascun, quedant eliminats automàticament els/les aspirants que no obtinguin la qualificació mínima de 5 punts entre els dos exercicis. Si supera aquest exercici, la persona aspirant serà convocada via telefònica per a realitzar el tercer exercici el dilluns 21 de març de 2022. El tercer exercici consistirà en una entrevista personal per tal d’avaluar el nivell d’adequació de les habilitats i les aptituds de les persones aspirants a les característiques del lloc de treball. En el resultat d’aquesta prova s’obtindrà una qualificació de 0 i 5 punts en funció de l’adequació de la persona aspirant. Aquest tercer exercici tindrà un caràcter obligatori i no eliminatori.

El quart exercici consistirà en la valoració de la formació, els mèrits i els nivells d’experiència, sempre que siguin al·legats i acreditats documentalment, d’acord amb següent barem de mèrits:

a) Per formació i coneixements: (fins un màxim de 4 punts)

Per titulació universitària en curs en Història, Història de l’Art, Turisme, Gestió Cultural o similars (1 punt)

Per titulació universitària finalitzada en Història, Història de l’Art, Turisme, Gestió Cultural o similars (2 punts)

Per màster o postgrau universitari relacionat amb en Història, Història de l’Art, Turisme, Gestió Cultural o similars (1 punt)

b) Pel coneixement d’idiomes estrangers: (fins un màxim de 4 punts)

Pel coneixement intermedi d’una llengua estrangera B1: 1 punt

Pel coneixement avançat d’una llengua estrangera B2: 1,5 punts

Pel coneixement d’un nivell superior d’una llengua estrangera C1: 2 punts

c) Experiència laboral: (fins un màxim de 3 punts)

Experiència en tasques relacionades amb les funcions del lloc de treball: 1 punt per any, o la part proporcional que correspongui.

El resultat final del procés de selecció serà la suma de puntuacions obtingudes en els quatre exercicis.

 

7. RESULTAT DEL PROCÉS SELECTIU

El resultat final del procés de selecció es publicarà el dimarts 22 de març, un cop finalitzats tots els exercicis web www.maresaturisme.cat/ofertesdefeina, mantenint la relació d’aspirants amb el número de DNI o del document oficial acreditatiu, i serà comunicat via telefònica a la persona escollida per cobrir les plaça vacant.  

La persona escollida serà d’acord a la major puntuació obtinguda en el procés de selecció. Si la persona escollida refusa l’oferta laboral, s’avisarà a la següent persona amb major puntuació a la relació d’admesos aprovats durant el procés selectiu i, així, successivament.

Manresa Turisme · Plaça Major 10, Manresa · 938784090 · turisme@manresaturisme.cat