Aquest web utilitza galetes (cookies) per a oferir una millor experiència de navegació. Si continua navegant pel web, considerem que accepta la seva utilització. [ Acceptar ]

CONVOCATÒRIA DE SELECCIÓ DE CREADOR/A DE CONTINGUTS DE MANRESA 2022 TRANSFORMA


 

1.OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA

 

La Fundació Turisme i Fires de Manresa, dedicada a la promoció de la ciutat de Manresa i la seva àrea d’influència, precisa incorporar un/a creador/a de continguts per a donar suport a l’equip de comunicació de Manresa 2022.

 

2. FUNCIONS A DESENVOLUPAR

 

Les tasques a desenvolupar per part del/la creador/a de continguts s’agrupen en 3 grans grups i es detallen a continuació:

 • Crear continguts segons el pla executiu de comunicació
  • Redactar continguts: newsletters, notes de premsa, reportatges, etc.
  • Redactar briefings i guions per a creació de continguts encarregats a tercers
  • Coordinar la creació de continguts per part de tercers: cobertura audiovisual, edició de continguts, etc.
  • Crear continguts visuals: dissenyar creativitats publicitàries, anuncis, banners i altres aplicacions gràfiques.
  • Executar la cobertura audiovisual d’esdeveniments (complementari)
 • Coordinar la creació de continguts segons el pla executiu de comunicació
  • Seguir la producció de continguts segons el pla
  • Treballar de forma integrada i coordinada amb l’equip de comunicació del projecte
 • Donar suport a l’execució del pla de comunicació
  • Seguiments dels convenis i contractes de publicitat
  • Seguiment i supervisió presència corporativa i de patrocinadors
  • Clipping: recollida de publicacions, enllaços web i PDFs

 

 

 

 

3. REQUISITS DE LES PERSONES ASPIRANTS

 

Per ser admeses i prendre part en aquest procés selectiu, les persones hauran de reunir el següents requisits:

- Titulació universitària o equivalent o tècnic especialista (Mòduls nivell 3) o certificats de professionalitat del mateix nivell o qualificació acreditada equivalent

- Experiència en redacció de continguts en català. Es valorarà l’experiència en redacció de continguts en castellà i anglès.

- Experiència i coneixements en l’ús d’un o diversos programes de disseny i creació gràfica (InDesign, Photoshop, Illustrator)

- Experiència i coneixements en comunicació i difusió d’activitats

- Experiència en treball en equip

- Experiència i coneixements en l’organització d’esdeveniments

- Coneixements en promoció i projecció de ciutat i de la història i la cultura de Manresa

- Disponibilitat d’incorporació immediata

- Es valorarà positivament experiència i habilitats en edició de vídeo i imatge, així com de l’ús d’eines d’enregistrament audiovisual.

 

4. CARACTERÍSTIQUES DEL LLOC DE TREBALL

El lloc de treball és a jornada completa, amb flexibilitat horària segons calendari d’esdeveniments.

D’incorporació immediata, relacionat amb el projecte Manresa 2022

 

5. PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

 

Les persones que desitgin prendre part en el procés selectiu hauran d’omplir la sol·licitud que trobaran al lloc web www.manresaturisme.cat/ofertesdefeina o a l’Oficina de Turisme de Manresa, i adjuntar-hi el seu currículum professional i la documentació necessària,  i fer-ho arribar a la Fundació Turisme i Fires de Manresa entre el divendres 17 de setembre de 2021 a les 10:00h i el dilluns 27 de setembre de 2021 a les 14:00h.

Telemàticament: amb un correu electrònic a laiapuig@manresaturisme.cat

O presencialment: OFICINA DE TURISME DE MANRESA · Plaça Major, 10 · 08241 · Manresa

Per tal de ser admeses i prendre part en les proves selectives corresponents, les persones aspirants hauran de manifestar que compleixen les condicions requerides a la base tercera i adjuntar a la sol·licitud la següent documentació:

- Fotocòpia del DNI, o en cas que no tinguin la nacionalitat espanyola, del document oficial acreditatiu

- Currículum professional i porfoli de treballs anteriors de disseny gràfic i audiovisual.

- Fotocòpia del títol exigit per prendre part en la convocatòria, o resguard d’haver abonat els drets de la seva expedició

- Fotocòpia de la documentació acreditativa d’estar en possessió de coneixements de la llengua catalana de nivell de suficiència (C1) o superior de la Secretaria de Política Lingüística, o equivalent

- Fotocòpia dels justificants acreditatius dels mèrits al·legats a valorar per part del tribunal qualificador.

- Fotocòpia de la documentació acreditativa d’estar en possessió de coneixements de la llengua anglesa de nivell de suficiència (B2) o superior.

 

6. ADMISSIÓ DE LES PERSONES ASPIRANTS

 

El dimecres 29 de setembre, un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la Fundació Turisme i Fires de Manresa publicarà al lloc web www.manresaturisme.cat/ofertesdefeina la relació d’admesos amb el número de DNI o del document oficial acreditatiu.

 

7. DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS SELECTIU

 1. Preselecció

Consistirà en la valoració de la formació  i els nivells d’experiència, sempre que siguin al·legats i acreditats documentalment, d’acord amb següent barem de mèrits:

 1. Per formació i coneixements: (fins un màxim de 5 punts)
Puntuació Indicador
2 Per màster o postgrau universitari vinculat a les tasques a desenvolupar
3 Per titulació universitària vinculada a les tasques a desenvolupar

 

 1. Per experiència laboral: (fins un màxim de 5 punts)
Puntuació Indicador
1 (fins a 5) Per any, o la part proporcional que correspongui,  d’experiència en tasques relacionades amb les funcions del lloc de treball

 

En aquesta primera valoració es seleccionaran un mínim de 5 perfils segons puntuació més alta. La resta seran descartats en primera instància i així se’ls comunicarà. En el cas que els aspirants que arribin al final del procés no compleixin els requisits necessaris, es podran donar dues situacions: obrir una nova convocatòria o reprendre el procés de selecció pels participants descartats.

 

 1. Prova

Les persones aspirants admeses seran convocades el dimarts 5 d’octubre al Palau Firal de Manresa (C. Castelladral, 6-7, 08243 Manresa) per tal de realitzar la prova.

La prova a realitzar en un màxim de 1 hora, consistirà en:

 • Redactar continguts a partir d’un tema proposat.

 

Cadascun dels exercicis s’avaluarà de la següent forma:

Puntuació Indicador
0 El contingut no compleix els requisits tècnics i d’estil requerits
1 El contingut compleix amb els requeriments de forma pobra; amb faltes ortogràfiques, errades tècniques i mancances en l’aplicació del manual d’estil.
2 El contingut compleix amb correcció els requeriments tècnics i d’estil.
3 El contingut és correcte i proposa matisos d’interès per a la millora de la seva comunicació.

 

En el resultat d’aquesta prova s’obtindrà una qualificació entre 0 i 5 punts en funció de l’adequació de la persona aspirant. Per a passar a l’entrevista personal/ prova gràfica caldrà superar al prova amb 5 punts.

 

 1. Entrevista personal

Consistirà en una entrevista personal per tal d’avaluar el nivell d’adequació de les habilitats i les aptituds de la pre-selecció de persones aspirants a les característiques del lloc de treball.

 

Es durà a terme entre el dijous 7 d’octubre i el divendres 8 d’octubre de 2021.

Aquest mateix dia es farà una segona prova en el termini d’1 hora 30 minuts, que consistirà en:

 • Realitzar una creativitat publicitària a partir del llibre d’estil i uns continguts proposats.
 • Crear una petita peça audiovisual a partir d’uns continguts proposats.

 

Per a dur a terme aquesta prova és necessari disposar de material propi (hardware i software).

S’avaluarà amb els mateixos criteris que la primera.

 

En el resultat de l’entrevista personal i la prova gràfica s’obtindrà una qualificació entre 0 i 10 punts en funció de l’adequació de la persona aspirant.

 

 1. Selecció final

El resultat final del procés de selecció serà la suma de puntuacions obtingudes en les dues proves (gràfica i escrita) i l’entrevista personal.

 

 

8. PUBLICACIÓ DEL RESULTAT DEL PROCÉS SELECTIU

 

El resultat final del procés de selecció es publicarà el divendres 15 d’octubre, un cop finalitzats tots els exercicis al web www.manresaturisme.cat/ofertesdefeina, mantenint la relació d’aspirants amb el número de DNI o del document oficial acreditatiu, i serà comunicat via telefònica a la persona escollida per cobrir les places vacants.

La persona escollida serà d’acord a la major puntuació obtinguda en el procés de selecció. Si la persona escollida refusa l’oferta laboral, s’avisarà a la següent persona amb major puntuació.

 

Manresa, 17 de setembre de 2021