Avís Legal
La pàgina de Tràmits i gestions de l'Ajuntament de Manresa, sol·licita als seus usuaris dades de caràcter personal: nom, cognoms, adreça, etc., per tal de poder realitzar la tramitació sol·licitada per l'usuari, complint les condicions de seguretat i confidencialitat exigides per la legislació vigent en cada cas.

Aquestes dades s'integren en els corresponents fitxers informatitzats de l'Ajuntament de Manresa, d'acord amb la legislació o normativa vigent en cada cas

L'Ajuntament de Manresa garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures, d'ordre tècnic i organitzatiu, que garanteixen la seguretat d'aquestes dades.
Exercici de drets d'accés, cancel·lació, rectificació o oposició, previstos a la Llei 15/99, LOPD

Per l'exercici d'aquets drets, l'interesat pot dirigir-se a:

Ajuntament de Manresa,
Pl. Major 1,
08241 Manresa (Barcelona)

o al correu electrònic scec@ajmanresa.org
indicant clarament en l'assumpte: Tutela de Drets LOPD.